Podnikatelé POZOR na mimosoudní řešení sporů! Do konce dubna je potřeba upravit obchodní podmínky

5 min čtení

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla řadu podstatných změn pro spotřebitele i podnikatele, kteří s nimi vstupují do smluvního vztahu. Je třeba si dát hlavně pozor na novou úpravu mimosoudního řešení sporů a s ní souvisejících povinností o ní informovat spotřebitele.

ADR

Mimosoudní řešení sporů

Od začátku února tohoto roku platí novela zákona o ochraně spotřebitele, která dává spotřebitelům novou možnost, jak řešit spory s obchodníky. Konkrétně jde o mimosoudní řešení sporů (označované zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution) prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI). Formou ADR bývají řešeny případy, které nejsou po právní stránce složité. Účelem je primárně dosáhnout dohody mezi dvěma stranami. Výhodou ADR je nepochybně rychlost řízení a nízké náklady. Zahájením mimosoudního řešení sporu však v žádném případě není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany práv a oprávněných zájmů soudní cestou. Právo na mimosoudní řešení se týká sporů z kupních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb.

Je jasné, že nejčastěji se spory budou týkat neuznaných reklamací. Spory ohledně reklamací tvoří už nyní velkou část podání, která od veřejnosti dostává Česká obchodní inspekce – každý rok je to téměř šest tisíc. Inspekce přitom dosud neměla žádný nástroj, jak do samotné reklamace aktivně vstoupit a pokusit se o dohodu.

ČOI byla stanovena jako obecný subjekt ADR, kromě ní však již delší dobu existují specializované orgány, které také řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou - Finanční arbitr (oblast finančních služeb), Český telekomunikační úřad (oblast elektronických komunikací a poštovních služeb) a Energetický regulační úřad (oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství).

Informační povinnosti prodávajících

A teď to nejdůležitější - to kvůli čemu tento článek vznikl. Novela zákona ukládá prodávajícím řadu informačních povinností, jejichž cílem je, aby spotřebitelé dopředu věděli o možnosti řešit spor v rámci ADR. 

Všichni prodávající, ať už jde o podnikatele prodávájící výrobky nebo o podnikatele poskytující služby, mají tyto povinnosti:

  • Informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o možnosti řešit spor formou mimosoudního řešení sporů u subjektu mimosoudního řešení sporů, včetně uvedení internetové adresy tohoto subjektu. Ve většině případů půjde o ČOI. Jestliže podnikatel provozuje internetové stránky, musí uvést tyto informace i na svých internetových stránkách.

 

  • Na webových stránkách podnikatelů, kteří se spotřebiteli uzavírají smlouvy prostřednictvím internetu (typicky e-shopy) a na stránkách internetových tržišť, musí spotřebitel snadno dostupným způsobem najít také odkaz na tzv. platformu pro řešení sporů on-line, která se nachází na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/. Pokud je nabídka učiněna emailem, pak odkaz musí spotřebitel najít také v uvedeném e-mailu. Pouhý odkaz na platformu však nestačí, je potřeba ho opatřit informací o existenci a možnosti využití platformy řešení sporů online.

řešení sporu online

Úvodní stránka platformy pro řešení sporů online

  • V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, musí poskytnout spotřebiteli tyto informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Sdružení obrany spotřebitelů v tomto bodě doporučuje podnikatelům si řádně zdokumentovat předání této informace, protože dokazování splnění této povinnosti bude ležet na něm.

 

  • Musí uvést informace o možnosti řešení sporů mimosoudní cestou také ve všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající musí upravit všeobecné obchodní podmínky nejpozději do 30. 4. 2016! Česká obchodní inspekce na svých stránkách zveřejnila možnou formulaci, kterou bude považovat za řádné splnění výše uvedené povinnosti. Není podmínkou použít přesně tuto formulaci, ale je možné se jí inspirovat:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je ...“

Nesoučinnost s ČOI může vyjít pěkně draho!

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů před ČOI může podat pouze spotřebitel. Podnikatel takové právo nemá, ale pokud je podnikatel vyrozuměn o tom, že spotřebitel své právo využil, musí s ČOI spolupracovat a poskytnout mu součinnost. Nespolupráce s ČOI nebo nesplnění výše uvedených povinností může vést až k pokutě ve výši 1 miliónu korun.

Nakonec je třeba zdůraznit, že zatímco na úpravu všeobecných podmínek ještě zbylo trochu času, ostatní informační povinnosti vyplívající z novely Zákona o ochraně spotřebitele platí již od začátku února tohoto roku.

Zdroje: epravo.cz, coi.cz, aktualne.cz, sos-msk.cz

Zpět nahoru